Učenje kroz rad

Projekat Learning by Doing

Unapređenje kapaciteta u oblasti stručnog obrazovanja kroz formiranje regionalnih, nacionalnih i transnacionalnih partnerstava kako bi se olakšala tranzicija ka dualnom sistemu obrazovanja u zemljama Dunavskog regiona.

AKTUELNOSTI

Potencijali projekta

Projekat Learning by Doing, sa kojim je PKS-PK Beograda aplicirala u okviru Prvog poziva Dunavskog transnacionalnog programa, je zvanično startovao 1. janaura 2017. godine. Ukupan budžet projekta iznosi skoro 2,3 miliona evra i trajeće do kraja juna 2019. godine. 

Baza podataka

Learning by Doing projekat ima za cilj da poboljša kapacitete svih relevantnih aktera u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i osmišljen je tako da svi ključni akteri u oblasti stručnog obrazovanja (komore, predstavnici vlasti na regionalom ili nacionalnom nivou, kao i kompanije) mogu direktno da učestvuju u njemu.

Partner na projektu: Privredna komora Srbije - Privredna komora Beograda

Partner na projektu: Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja

“ Sistem stručnog obrazovanja ima jak pozitivan uticaj na lokalnu ekonomiju i društvo, olakšavajući zapošljavanje mladih stručnih kadrova i smanjujući disparitet na tržištu rada. Stoga je potrebno razvijati sistem srednjeg obrazovanja koji će pravovremeno uspevati da odgovori na ekonomske promene i za kratko vreme moći da se prilagodi zahtevima tržišta rada."
Jovana Janković
Designer

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA)

Close Menu