10-12. jun 2018.   Međunarodni polugodišnji radni sastanak  U Brnu, Slovačka

10-12. jun 2018. Međunarodni polugodišnji radni sastanak U Brnu, Slovačka

Na sastanku partnera projekta (Transnational Working Meeting) u  Brnu, održana je sednica Upravnog odbora projekta LbD sa izveštajem finansijskog preseka. Veliki broj objašnjenja i sugestija o načinima sprovođenja aktivnosti projekta kroz diskusije i direktne razgovore, dati su od strane kontrolnog tima vodećeg partnera, komore Budimpešte. Prezentovane su nacionalne SWOT analize koje se odnose na situaciju, uslove i razvoj Učenja kroz rad i dualnog obrazovanja u zemljama partnera, iz čijih podataka će biti urađena jedinstvena analiza koja će se odnositi na  dunavski region.

Partneri projekta su razmatrali o scenariju budućih aktivnosti i načinima ispunjavanja svih zadatih ciljeva projekta koje će omogućiti održivost započetih aktivnosti i po završetku njegovog trajanja.

Leave a Reply

Close Menu